Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Klienci Indywidualni - Rachunki
Kontakt   Napisz do nas

Klienci Indywidualni - Rachunki                        Podstawowy Rachunek Płatniczy Dla Gości

Podstawowy Rachunek Płatniczy „Dla Gości”

 1. Podstawowy rachunek płatniczy „Dla Gości” przeznaczony jest dla klientów - cudzoziemców będących obywatelami Ukrainy lub nieposiadających obywatelstwa tego państwa, lecz zamieszkałych na jego terytorium, którzy opuścili to terytorium lub nie mogą na nie powrócić w związku z prowadzonymi na nim działaniami wojennymi.

 2. Dostęp do podstawowego rachunku płatniczego „Dla Gości” pozwoli klientom na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych na zasadach zgodnych z obowiązującymi w Banku regulacjami w tym zakresie). Podstawowy rachunek płatniczy obejmuje następujące usługi:

  1. wpłaty i wypłaty środków zarówno w gotówce, jak i transferów bezgotówkowych, w tym poleceń przelewu;

  2. instrument płatniczy (kartę płatniczą) umożliwiający inicjowanie transakcji płatniczych środkami na rachunku, w tym płatności przy użyciu terminali POS i wypłat z bankomatów;

  3. spełnianie wymogów silnego uwierzytelnienia;

  4. dostęp do bankowość internetowej, (eBankNet i mobileNet) obejmujący co najmniej podstawowe funkcjonalności , tj.

  • informacja o numerze rachunku;

  • informacja o stanie środków na rachunku;

  • historię rachunku;

  • polecenia przelewu.

 3. Podstawowy rachunek płatniczy „Dla Gości” prowadzony jest w walucie polskiej.