Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
7

WAKACJE KREDYTOWE

  Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Kredytobiorca posiadający we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie kredyt hipoteczny przeznaczony na finansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych, może złożyć w wniosek o zawieszenie spłaty tego kredytu, tzw „Wakacje kredytowe” na okres:
  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

  Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może być złożony w następujący sposób:
  • osobiście w Placówce Banku,
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej (w przypadku gdy występuje tylko jeden Kredytobiorca),
  • pocztą elektroniczną e-mail (wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich Kredytobiorców),
  • pocztą tradycyjną (wniosek powinien być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców)

  Wzór wniosku dostępny jest w Placówkach oraz na stronie internetowej Banku poniżej:


  Wniosek dotyczący miesiąca w którym obowiązywać mają „Wakacje kredytowe” musi być złożony najpóźniej w dniu płatności raty kredytu do godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną do Banku po godz. 15.00, traktowane będą jako wnioski z datą następnego dnia roboczego.

  Pozostałe informacje dotyczące „Wakacji kredytowych” :
  • Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytu zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
  • Okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania.
  • Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty.
  • W trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu (poza wypłatą transz), w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane.
  • W okresie zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną Umową kredytu.
  • Kredytobiorcom, którzy złożą wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej, poczta elektroniczną lub pocztą tradycyjną przysługuje możliwość odstąpienia od wakacji kredytowych – wzór wniosku o odstąpienie dostępny jest w Placówkach oraz na stronie internetowej Banku poniżej:
  Instrukcja dla użytkowników bankowości elektronicznej eBankNet

  Ze strony internetowej Banku należy pobrać wniosek, wypełnić i zapisać na swoim komputerze.
  W systemie bankowości elektronicznej:
  • W zakładce „Kontakt” należy wybrać temat z menu po lewej stroni opcje „Nowa wiadomość”,
  • Wybrać Kategorię wiadomości: „Wniosek o zawieszenie spłat - Wakacje kredytowe”
  • Poprzez użycie przycisku „Dodaj załącznik” należy załączyć wypełniony i zapisany wcześniej na swoim komputerze wniosek o wakacje kredytowe.
  • Następnie należy kliknąć przycisk „Wyślij” oraz za-autoryzować wysyłanie (poprzez kod SMS lub w aplikacji WBS)
  • Po otrzymaniu przez Bank wniosku w zakładce Kontakt pojawi się informacja o przyjęciu wniosku.