Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
4
5
6
7
8
9

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)


Szanowni Klienci,

     Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia
15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Wejście w życie Ustawy oznacza, że:

 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie otworzy do dnia 01.07.2018 r. Rachunki VAT każdemu: przedsiębiorcy, rolnikowi oraz JST (zwanym dalej Klientem), posiadającym rachunek bieżący prowadzony w PLN,
 • Bank WBS automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków bieżących w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek bieżący, Bank WBS może otworzyć kolejne Rachunki VAT,
  UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.
 • Od 01 lipca 2018 r. Klienci Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
  • dotychczasowym sposobem,
  • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Rachunek VAT we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie:

 • otwierany jest automatycznie dla prowadzonych rachunków bieżących;
 • Klient nie musi zawierać odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej ze Wschodnim Bankiem Spółdzielczym w Chełmie;
 • Bank WBS nie pobiera żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
 • rachunek VAT jest prowadzony w walucie PLN;
 • wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;
 • informacje o numerze NRB dostępne będą od dnia 30.06.2018 r. w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku WBS.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 • Klienci Banku WBS od 01.07.2018 r. będą mogli wykonać przelewy środków z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przelew będzie mógł zostać zrealizowany za pośrednictwem bankowości internetowej lub
  w Placówce Banku. Aby zlecić przelew w ramach MPP należy wskazać (uzupełniając pola w bankowości internetowej lub składając polecenie przelewu w Placówce Banku):
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
  • numer NIP kontrahenta,
  • kwotę brutto faktury,
  • kwotę VAT,
 • Klient zlecając przelew w ramach realizacji płatności podzielonej wskazuje kwotę brutto, która przesyłana jest na rachunek odbiorcy z rachunku bieżącego w kwocie brutto. Jednocześnie następuje przeksięgowanie na rachunek bieżący Klienta wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
 • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany
  w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT rozksięgowuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 • przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;
 • przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;
 • zapłata VAT do urzędu skarbowego;
 • wypłata środków z rachunku VAT w innym celu za zgodą i na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.