Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

5
1
2
3
4
5

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU I STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 1. Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

 2. Zasady, o których mowa w ust. 1 są stosowane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

 3. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  a) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

  zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”

  Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady, dotyczącej możliwości elektronicznego udziału wszystkich członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są listem poleconym co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Ponadto zawiadomienia o zebraniach wywieszane są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku. Na każdym Zebraniu Grupy Członkowskiej, członkowie są informowani o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego stawiennictwa na Zebraniu Przedstawicieli. Nie wszyscy członkowie Banku są przygotowani pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Ta zasada mogłaby wykluczyć niektórych członków w zasiadaniu w organie stanowiącym. Natomiast wprowadzenie tej zasady ze strony Banku wiązało by się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są niezasadne. Powyższa argumentacja uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzenia organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

  b) §11, § 53 - § 57, ponieważ nie dotyczą one Banku.

Zarząd                       

Banku WBS