Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
3
7
1
2
4
8
7

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU I STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

  1. Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

  2. Zasady, o których mowa w ust. 1 są stosowane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

  3. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

    a) §11, § 53 - § 57, ponieważ nie dotyczą one Banku.

Zarząd                       

Banku WBS