Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
4
5
6
7
8
9

Kredyt Technologiczny – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Szanowni Państwo

Informujemy, że Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie znajduje się w gronie banków kredytujących, które podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu Technologicznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Z Kredytu Technologicznego, jako dotacyjnej formy wsparcia, mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Kredyt, jest formą dotacji i może być przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredytem technologicznym mogą więc być sfinansowane (stanowią wydatki kwalifikowane):

 1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (w kwocie nieprzekraczającej 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych).
 2. Nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1..
 3. Nabycie robót i materiałów budowlanych (w kwocie nieprzekraczającej 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych).
 4. Nabycia oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które:
  1. będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,
  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  3. zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:
   • w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat,
   • od dnia zakończenia wykonywania projektu.
 5. Raty spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo raty spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:
  1. nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:
   • mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat;
   • od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej,
  2. środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
  Intensywność wsparcia (dotacji) dla powyższych wydatków nie może przekroczyć progów określonych w Mapie pomocy regionalnej – dostępna pod linkiem na dole niniejszej informacji.
 6. Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.
 7. Koszty związane z uzyskiwaniem patentów (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych.
  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

UWAGA: Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Warunkiem przyjęcia przez BGK wniosku o dotację jest otrzymanie z banku warunkowej umowy kredytowej lub promesy kredytowej świadczącej o zdolności przedsiębiorstwa do pełnego sfinansowania takiego projektu.

W związku z tym, że nabór wniosków przez BGK rozpoczyna się 23 marca 2023 r. i ma trwać do 31 maja 2023 r. a pula środków jest ograniczona, zapraszamy Państwa do kontaktu z nami.

Informacje na temat programu dostępne na stronie BGK:

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/kredyt-technologiczny-feng-2021-2027/#c26714