Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

3
4
5
6
7
8
9

OGŁOSZENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie (Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:
• numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
• pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
• pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
• pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:
• opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
• odrzucenie przelewu
• wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:
• danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
• danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.


INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW O MOŻLIWOŚCI WYDANIA DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

Szanowni Państwo,

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1864), informuje o możliwości wydania do indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) zwanej dalej Pr. b., tj. o:

  1. dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty (kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku),
  2. rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji, tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej,
  3. skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji),
  4. skutkach wydania więcej niż jednej dyspozycji na wypadek śmierci, w sytuacji gdy łączna suma przekracza limit, o którym mowa powyżej – dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej (art. 56 ust. 4 Pr. b).
  5. skutkach wypłaty kwoty dyspozycji na wypadek śmierci z naruszeniem art. 56 ust. 4 Pr. b. - osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza (art. 56 ust. 6 Pr. b.).
  6. jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję

Osobą wskazaną / osobami wskazanymi / w dyspozycji (zapisobiercą / zapisobiercami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz o tym, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przeze mnie zmieniona lub odwołana na piśmie.