Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Firmy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Firmy - Kredyty                        Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym, udzielanym w rachunku kredytowym. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu kredytowego, określonego w umowie kredytowej. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie należności Kredytobiorcy z tytułu wykonywania robót i dostaw na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów gospodarczych będących we wzajemnym obrocie gospodarczym, których termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni, liczony od daty wystawienia faktury. Główną zaletą kredytu jest fakt, iż jest to produkt zbliżony do factoringu z podstawową różnicą, że Bank wykupuje 100% przedstawionej w ramach linii faktury.