Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Rolnicy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Rolnicy - Kredyty                        Antycypacyjny

Kredyt antycypacyjny: na poczet przyszłych dopłat obszarowych. Kredyt może być udzielany podmiotom prowadzącym produkcję rolniczą, posiadającym rachunek bieżący we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie, wskazany w Ewidencji Producentów, prowadzonej przez właściwe Biuro Powiatowe ARiMR. Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości dopłat otrzymanych w roku poprzednim i nie może przekroczyć 80% ich wartości. Okres kredytowania do końca czerwca roku następnego po złożeniu wniosku o dopłaty obszarowe. Kredyt spłacany jest jednorazowo z chwilą wpływu dopłat obszarowych na rachunek bieżący rolnika. Zaletą kredytu antycypacyjnego jest niski koszt kredytu oraz uproszczona procedura związana z prawnym zabezpieczeniem kredytu.