Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie - Rolnicy - Kredyty
Kontakt   Napisz do nas

Rolnicy - Kredyty                        Obrotowy

Kredyt obrotowy przeznaczony na cele związane z produkcją rolną: kredyt może być udzielony podmiotom prowadzącym produkcję rolniczą i posiadającym rachunek bieżący rolnika we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie wskazany w Ewidencji Producentów, prowadzonej przez właściwe Biuro Powiatowe ARiMR. Kredyt ten może zostać przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej, tj. nawozów, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, pasz, jałówek hodowlanych itp., a jego wykorzystanie musi zostać udokumentowane fakturami VAT lub innymi dowodami kupna sprzedaży. Kwota kredytu uzależniona jest od powierzchni użytkowanego gospodarstwa i może wynosić do 987,50 zł na 1 ha użytków rolnych. Kredyt udzielany jest maksymalnie na okres 1 roku. Kapitał może być spłacany jednorazowo, a odsetki kwartalnie.