Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
2
3
4

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU I STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 1. Zarząd Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz, Urz. KNF poz. 17),

 2. Zasady, o których mowa w ust.1 będą wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych,

 3. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

  1. ) §6 w brzmieniu:
  2. " §6
   1. W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnej konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

   2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach"

  3. ) §8 ust. 4 w części dotyczącej:

                     "zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego".

 4. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: §11, §22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, §53, §54, §55, §56, §57.


Zarząd
Banku WBS