Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
Kontakt   Napisz do nas

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

więcej ...

1
2
3
4
5

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW O MOŻLIWOŚCI WYDANIA DYSPOZYCJI WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI

Szanowni Państwo,

Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie, w związku z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2016 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1864), informuje o możliwości wydania do indywidualnych rachunków dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) zwanej dalej Pr. b., tj. o:

  1. dopuszczalnej wysokości zadysponowanej kwoty (kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku),
  2. rodzaju rachunków, do których możliwe jest złożenie dyspozycji, tj. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowej lokaty oszczędnościowej,
  3. skutku złożenia dyspozycji (wypłata przez Bank określonej kwoty osobie/osobom wskazanym w dyspozycji),
  4. skutkach wydania więcej niż jednej dyspozycji na wypadek śmierci, w sytuacji gdy łączna suma przekracza limit, o którym mowa powyżej – dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej (art. 56 ust. 4 Pr. b).
  5. skutkach wypłaty kwoty dyspozycji na wypadek śmierci z naruszeniem art. 56 ust. 4 Pr. b. - osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza (art. 56 ust. 6 Pr. b.).
  6. jak również o tym, że zadysponowana kwota nie wchodzi do spadku po osobie składającej dyspozycję

Osobą wskazaną / osobami wskazanymi / w dyspozycji (zapisobiercą / zapisobiercami) mogą być: małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz o tym, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przeze mnie zmieniona lub odwołana na piśmie.